Perihal Kostum Pekerja

2018-05-28 02:40:11 -0400

Konveksi Jakarta Surewi Aneka salammadhye ganavesaci avasyakata ahe khasagi salammadhye aupacarika posakha asalelya aneka babinsathi saleya ganavesa manaka isyu tisartapasuna kathora garajenusara badalata asatata. Saleya ganavesa baryaca sarvajanika salammadhye taseca aheta. Anivarya saleya ganavesa asalelya desammadhye japana, daksina koriya, hamgakamga, thayalanda, bharata, ostreliya, yu'e'e, singapura, philipinsa, taivanamadhila kahi sala, n'yujhilanda, daksina aphrika, indonesiya ani britana ya desan ca samavesa ahe. Kahi desammadhye, ekasamana prakara saleta saleta badalatata, parantu yunayateda kingdamamadhye, 11 te 16 cya daramyana aneka vidyarthyanna mule ani bla'uja, taya ani payaghola, skarta, kinva mulinsathi kyuletasathi eka aupacarika jaiketa, taya ani payaghola ghalatata. Sambandhan ca eka seta namuna kinva salesathi asalela logo asalela logo asela ani jeketa saman'yatah stanapanavara salece nava, sastrastre ani bodhavakya kinva pratikane eka beja ghetila. Perihal Kostum Pekerja

Perihal Kostum Pekerja Saleya beja asana-ya setasartadvare baryaca salammadhye jaiketa badalale jata aheta. Aneka yunayateda kingadama rajya prathamika salammadhila mule salecya navasaha ani logosaha ekasamana thappa asatila ani/ kinva polo sarta asatila. Dusare mahayud'dhanantara sumare 1800 paryanta, bahuteka desantila (ani baryacavela varistha gaira-laskari adhikaryanni) rajakiya prasangi adhikrta ganavesa ghatale hote. Asi ganavese ata phakta kahi rajanaitika sevannica thevali aheta, ani ti kvacitaca vegalya aheta. Eka turungata ekasamana eka turungata kaida, turungata kinva sthanabad'dha sarakhya suvidha asanari vyakti ekankarita ahe. Bahuteka, sarvaca nahi tara, krida sanghammadhye dekhila sanghaci visista ranga tayara keleli ganavesa asate. Tenisa ani golphasarakhya vaiyaktika kridaprakarammadhye kheladu spardhatmaka niyamanni paravanagi dilelya konatyahi kapadyan ce dijha'ina nivadu sakatata. Gondhala talanyasathi (adhikari, kheladu ani cahatyansathi) dona pratikara karanarya sanghankaduna samana rangansaha vardi (kita) ghalane, "ghara" ani"dura" khelankarita vegavegalya prakarace vegavegale badala aheta, jethe saman'yata: Eka gadada ani dusara prakasa ahe Perihal Kostum Pekerja

«Newer      Older»

Back to home

Subscribe | Register | Login | N